Hoạt động

Dịch vụ trang bị

Sản xuất và cung cấp chuẩn đo lường, phương tiện đo kiểm như: chuẩn khối lượng, chuẩn dung tích, thiết bị kiểm định đồng hồ đo nước lạnh, thiết bị kiểm định công tơ điện, cân bàn, cân ô tô...

Mã số – Mã vạch

Kiểm Tra Sản Phẩm là Chi nhánh phía Nam của Tổ chức GS1 Việt Nam (mã số - mã vạch) với các nhiệm vụ: Tiếp nhận các yêu cầu đăng ký sử dụng mã số - mã vạch của tổ

Thông tin – Tiêu chuẩn

Kiểm Tra Sản Phẩm cung cấp thông tin và các tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và đánh giá sự phù hợp theo yêu cầu cuả tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân: Các tiêu

Chứng nhận sản phẩm

Kiểm tra sản phẩm là tổ chức chứng nhận (bên thứ ba) thực hiện việc chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế hoặc quy chuẩn kỹ thuật trong nhiều lĩnh

Dịch vụ giám định

Hoạt động giám định, thẩm định kỹ thuật sản phẩm, hàng hóa của Kiểm tra sản phẩm được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17020. Kiểm tra sản phẩm cung cấp các dịch vụ giám định sự phù hợp

Dịch vụ đo lường

Các phòng đo lường của Kiểm Tra Sản Phẩm được trang bị các chuẩn đo lường cao nhất, được liên kết với chuẩn quốc gia và quốc tế. Các phương tiện truyền chuẩn hiện đại và điều kiện môi trường

Dịch vụ thử nghiệm

Với nỗ lực nâng cao năng lực kỹ thuật của các phòng thử nghiệm để được thừa nhận quốc tế và khu vực, Phòng Thử nghiệm Vi sinh - GMO của Kiểm tra sản phẩm được các nước ASEAN chọn

Kiểm tra

Để đáp ứng các yêu cầu về năng lực kỹ thuật thử nghiệm và giám định, Các Bộ ban ngành và các cơ quan quản lý nhà nước đã chỉ định là tổ chức kỹ thuật thực hiện kiểm tra