Đo lường

Dịch vụ đo lường

Các phòng đo lường của Kiểm Tra Sản Phẩm được trang bị các chuẩn đo lường cao nhất, được liên kết với chuẩn quốc gia và quốc tế. Các phương tiện truyền chuẩn hiện đại và điều kiện môi trường