Giám định

Dịch vụ giám định

Hoạt động giám định, thẩm định kỹ thuật sản phẩm, hàng hóa của Kiểm tra sản phẩm được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17020. Kiểm tra sản phẩm cung cấp các dịch vụ giám định sự phù hợp