Kiểm tra

Kiểm tra

Để đáp ứng các yêu cầu về năng lực kỹ thuật thử nghiệm và giám định, Các Bộ ban ngành và các cơ quan quản lý nhà nước đã chỉ định là tổ chức kỹ thuật thực hiện kiểm tra