Thử nghiệm

Dịch vụ thử nghiệm

Với nỗ lực nâng cao năng lực kỹ thuật của các phòng thử nghiệm để được thừa nhận quốc tế và khu vực, Phòng Thử nghiệm Vi sinh - GMO của Kiểm tra sản phẩm được các nước ASEAN chọn