Chứng nhận

Các câu hỏi thường gặp về chứng nhận sản phẩm

1. Chứng nhận sản phẩm là gì?
2. Chứng nhận sản phẩm dựa trên những tiêu chuẩn nào?
3. Các hình thức chứng nhận sự phù hợp của sản phẩmhàng hóa?
4. Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy là gì?
5. Lợi ích mà sản phẩm được chứng nhận
6. Chứng nhận sản phẩm có tự nguyện hay bắt buộc?
7. Quyền của tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận hợp chuẩn?
8. Cách nhận biết sản phẩm được chứng nhận và chưa được chứng nhận
9. Quy trình chứng nhận sản phẩm?
10. Thời hạn của giấy chứng nhận sản phẩm?
11. Chi phí cho việc chứng nhận sản phẩm?
12. Làm sao để đăng ký chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn?