Dịch vụ giám định

Hoạt động giám định, thẩm định kỹ thuật sản phẩm, hàng hóa của Kiểm tra sản phẩm được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17020.

Kiểm tra sản phẩm cung cấp các dịch vụ giám định sự phù hợp theo yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu của hợp đồng do các bên thỏa thuận hoặc dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với các hàng hóa tiêu dùng trong nước, xuất khẩu hoặc nhập khẩu.

Đối tượng giám định sự phù hợp bao gồm:

Hàng hóa
Công nghệ, thiết bị
Môi trường
Công trình xây dựng
An toàn công nghiệp
Giám định – chứng nhận chất lượng đối với thép sản xuất trong nước và nhập khẩu