Dịch vụ đo lường

Các phòng đo lường của Kiểm Tra Sản Phẩm được trang bị các chuẩn đo lường cao nhất, được liên kết với chuẩn quốc gia và quốc tế. Các phương tiện truyền chuẩn hiện đại và điều kiện môi trường làm việc của các phòng hiệu chuẩn luôn được duy trì phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về đo lường. Các phòng đo lường của Kiểm Tra Sản Phẩm đều được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, phòng Đo lường NhiệtĐo lường Khối lượng cũng được công nhận bởi tổ chức công nhận của Na Uy (Norway Accreditation Body).

Kiểm Tra Sản Phẩm cung cấp dịch vụ đo lường trong các lĩnh vực:

Độ dài
Khối lượng

Dung tích-Lưu lượng
Điện
Nhiệt
Hoá lý