Đo lường nhiệt

Năng lực kỹ thuật

Hiệu chuẩnkiểm định các loại chuẩn và phương tiện đo nhiệt

Thiết bị chính

Điểm ba của nước
Điểm nóng chảy của gallium
Nhiệt kế điện trở platin chuẩn
Cặp nhiệt điện chuẩn
Máy chỉ thị nhiệt độ
Máy đo điện vạn năng
Máy chuẩn nhiệt độ vạn năng
Nguồn thể đen (blackbody source)

Đo lường nhiệt

Đo lường nhiệt