Giám định – Kiểm định công trình

Đối tượng giám định

Các công trình và dự án xây dựng
Các cấu kiện, kết cấu, hạng mục công trình.

Dịch vụ giám định xây dựng

Tư vấn giám sát thi công công trình
Chứng nhận chất lượng công trình xây dựng và an toàn công nghiệp
Giám sát lắp đặt trang thiết bị trong công trình xây dựng, dự án xây dựng
Kiểm định chất lượng công trình xây dựng
Tư vấn, khảo sát, quan trắc, đánh giá sự cố công trình .
Chứng nhận: sự phù hợp về chất lượng và an toàn chịu lực của công trình

Giám định - Kiểm định công trình

Giám địnhKiểm định công trình