Giám định – Kiểm tra

Các câu hỏi thường gặp về giám định

1. Phân biệt giữa giám định và kiểm tra nhà nước?
2. Trung tâm Kỹ thuật 3 thực hiện công tác kiểm tra nhà nước theo chỉ định của các cơ quan nào?
3. Năng lực kiểm tra/ giám định của Trung tâm Kỹ thuật 3?
4. Giá thực hiện công tác giám định của Trung tâm Kỹ thuật 3?
5. Các lĩnh vực giám định của QUATEST 3 được Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) đánh giá và công nhận?
6. Tiêu chuẩn của QUATEST 3 về giám định viên?
7. Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm Kỹ thuật 3 trong việc cung cấp dịch vụ giám định?
8. Những mặt hàng nào phải đăng ký kiểm tra nhà nước theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg?
9. Địa chỉ liên hệ đăng ký kiểm tra nhà nước?