Giám định thiết bị công nghệ

Đối tượng giám định

Dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị trong các dự án đầu tư hoặc chuyển giao công nghệ

Dịch vụ giám định

Tình trạng chất lượng, tính đồng bộ
Định danh, xuất xứ, năm sản xuất, công dụng
Giám sát về lắp đặt thiết bị trong dây chuyền
Khảo nghiệm đo kiểm các thông số kỹ thuật trong vận hành sản xuất thử
Trình độ công nghệ, thực trạng công nghệ
Giám sát an toàn về thiết bị
Đánh giá chất lượng để định giá tài sản