Hóa chất

Năng lực kỹ thuật chính

Thử nghiệm hóa chất, khoáng sản, dung môi, hương liệu,
mỹ phẩm, vật liệu, chất tẩy rửa, phân bón, thuốc trừ sâu
Phân tích vật liệu kim loại, bao bì (da, vải, đồ chơi, sơn, gốm, sứ)

Phương pháp thử nghiệm

TCVN, ASTM, ISO, EN, IS, AOAC,…

Thiết bị chính

Máy quang phổ tử ngoại-khả kiến (UV-Vis)
Máy quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS)
Máy quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES)
Máy quang phổ huỳnh quang tia X – XRF
Máy sắc ký khí (GC)
Máy sắc khí ghép khối phổ với kỹ thuật
thời gian bay (GC/MS-TOF)

Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC
Máy xác định nguyên tố (C, H, N, S, O)
Thiết bị xử lý mẫu bằng vi ba
Máy đo sức căng bề mặt.
Máy chuẩn độ điện thế
Máy chuẩn độ Karl Fischer