Đo lường dung tích

Năng lực kỹ thuật

Hiệu chuẩnkiểm định các loại chuẩn và phương tiện đo dung tích,
lưu lượng, áp suất và nhiệt độ của hệ thống đo lưu lượng; taximet

Thiết bị chính

Thiết bị kiểm định taximet
Áp kế piston chênh áp (120 bar/2 bar; 0,015% Rdg)
Thiết bị áp suất chuẩn
Bể điều nhiệt
Thiết bị hiệu chuản đa năng, thiết bị đo và tạo dòng, thiết bị hiệu chỉnh vạn năng
Các bình chuẩn kim loại hạng 2
Đồng hồ chuẩn PD từ (2-6) inch, CCX 0,2
Chuẩn ống dung tích nhỏ 12 inch (4-400) m3/h, độ lặp lại ≤ 0,02%

Đo lường dung tích

Đo lường dung tích