Đo lường hóa lý

Năng lực kỹ thuật

Hiệu chuẩnkiểm định các loại phương tiện đo độ ẩm, độ ẩm nhiệt độ không khí, tỉ trọng, độ nhớt, độ pH, độ dẫn điện, độ đục, bước sóng và độ hấp thu trong phạm vi UV-Vis…

Thiết bị chính

Nguồn chuẩn độ ẩm không khí
Thiết bị chuẩn điểm sương
Bộ tỷ trọng kế chuẩn
Bể điều nhiệt
Máy đo điện dẫn chuẩn

 

Máy đo pH chuẩn
Dung dịch pH chuẩn, điện dẫn chuẩn,
nhớt chuẩn
Bộ cu-vét chuẩn máy quang phổ UV- VIS
Máy quang phổ UV-VIS chuẩn