Đo lường khối lượng

Năng lực kỹ thuật

Hiệu chuẩnkiểm định các chuẩn khối lượng, cân khối lượng chuẩn dung tích và phương tiện đo dung tích nhỏ

Thiết bị chính

Qủa cân chuẩn E0 (1 kg)
Bộ quả cân chuẩn E1, E2, F1, M1
Các loại cân chuẩn khối lượng thông thường và tự động, phạm vi đo từ 1 mg đến 1200 kg;
đảm bảo hiệu chuẩn cho các quả cân chuẩn E2, F1, F2, M1, M2, M3.
Pipet chuẩn 1 L; 2 L;…
Bình chuẩn 100 L, 200 L
Thiết bị hiệu chuẩn micro pipette

Đo lường khối lượng

Đo lường khối lượng