Môi trường

Năng lực kỹ thuật chính

Thử nghiệm nước (nước uống, nước sinh hoạt, nước ngầm)
Thử nghiệm chất thải rắn, lỏng, khí
Thử nghiệm các loại khí tinh khiết
Thử nghiệm dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm
Xác định hoạt độ phóng xạ trong các loại nông sản, thực phẩm, nước
Phân tích các loại mẫu phục vụ cho đánh giá về môi trường

Mội trường

Mội trường

Phương pháp thử nghiệm

TCVN, APHA, FDA, FAO, DIN, AOAC,…

Thiết bị chính

Máy quang phổ tử ngoại-khả kiến (UV-Vis)
Máy quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS)
Máy quang phổ phát xạ plasma(ICP-OES)
Máy sắc ký khí (GC)
Máy sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC/MS, ECD)

Máy sắc ký khí ghép khối phổ với kỹ thuật thời gian bay (GC/MS-TOF)
Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC
Máy đo hoạt độ phóng xạ alpha, beta
Các thiết bị thử nghiệm nước (BOD, độ dẫn điện, pH, độ đục, Jar test…).