Sản phẩm

Kiểm Tra Sản Phẩm cung cấp chuẩn và các phương tiện đo dưới đây:

Cân ô tô, thiết bị kiểm đồng hồ nước

Bộ chuẩn khối lượng cấp E2, từ 1g đến 200g bằng inox, gồm 10 chuẩn, hộp gỗ lót nhung.

Bộ chuẩn khối lượng cấp E2, từ 1g đến 500g bằng inox, gồm 12 chuẩn, hộp gỗ lót nhung.

Bộ chuẩn khối lượng cấp F1, từ 1mg đến 500mg bằng inox, gồm 12 chuẩn, hộp gỗ lót nhung.

Bộ chuẩn khối lượng cấp F1 / F2, từ 1g đến 200g bằng inox, gồm 10 chuẩn, hộp gỗ lót nhung.

Bộ chuẩn khối lượng cấp F1 / F2, từ 1g đến 500g bằng inox, gồm 12 chuẩn, hộp gỗ lót nhung.

Bộ chuẩn khối lượng cấp F1 / F2, từ 1g đến 1kg bằng inox, gồm 13 chuẩn, hộp gỗ lót nhung.

Bộ chuẩn khối lượng cấp F1 / F2, từ 1kg đến 20kg bằng inox, gồm 6 chuẩn, hộp gỗ lót nhung. Kèm theo 2 gắp quả loại 10kg, 20kg.

Cân ô tô, thiết bị kiểm đồng hồ nước

Cân ô tô, thiết bị kiểm đồng hồ nước

Các chuẩn khối lượng bằng inox cấp E2: 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g.

Các chuẩn khối lượng bằng inox cấp F1 / F2: 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg.

Quả cân cấp chính xác M1, được chế tạo bằng gang loại: 1kg, 2kg, 10kg, 20kg.

Bình chuẩn dung tích hạng 2, chế tạo bằng inox loại : 2 lít, 5 lít , 10 lít, 20 lít, 50 lít, 100 lít, 200 lít.

Áp kế, nhiệt kế, các phương tiện đo điện… đã được kiểm định/hiệu chuẩn

Cung cấp chuẩn đo lường, chất chuẩn, thiết bị đo lườngthử nghiệm khác.

Một số các chuẩn đo lường đặc thù khác.