Thử nghiệm

Các câu hỏi thường gặp trong lĩnh vực thử nghiệm

1. Các lĩnh vực thử nghiệm của QUATEST 3 đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005?
2. Sản phẩm nào cần được thử nghiệm?
3. Các lợi ích từ việc thử nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật 3?
4. Chi phí thử nghiệm là bao nhiêu?
5. Tôi nên gửi bao nhiêu mẫu thử để thử nghiệm?
6. Các tiêu chuẩn có liên quan đến thử nghiệm?
7. Việc lấy mẫu thử nghiệm được thực hiện bỡi QUATEST 3 hay do khách hàng tự thực hiện?
8. Nếu hàng nhập khẩu của tôi đã được một cơ quan khác kiểm tra và cấp kết quả thử nghiệm, tôi có phải gửi mẫu đến Trung tâm 3 để thử nghiệm nữa hay không?
9. Thời gian thử nghiệm là bao lâu?
10. Tôi có thể sử dụng kết quả thử nghiệm vào mục đích gì?
11. QUATEST 3 có tiến hành thử nghiệm tại hiện trường?
12. Nơi nhận kết quả thử nghiệm?
13. Có quy định về cách thức bảo quản và bao bì chứa mẫu hay không?
14. Khách hàng có được lựa chọn phương pháp thử nghiệm?
15. Số lượng phiếu kết quả thử nghiệm khách hàng nhận được? Khi khách hàng muốn nhận thêm bản chính hay sao y có được không?
16. Trường hợp khách hàng yêu cầu thử nghiệm và kết quả thử nghiệm cần có sự đánh giá phù hợp hay không phù hợp với tiêu chuẩn cụ thể có được không?