Dịch vụ thử nghiệm

Với nỗ lực nâng cao năng lực kỹ thuật của các phòng thử nghiệm để được thừa nhận quốc tế và khu vực, Phòng Thử nghiệm Vi sinh – GMO của Kiểm tra sản phẩm được các nước ASEAN chọn là phòng thử nghiệm đối chứng (ASEAN Reference Laboratory – ARL) theo chương trình EC – ASEAN và Phòng Thử nghiệm Điện được các nước ASEAN thừa nhận kết quả thử nghiệm đối với các sản phẩm điện gia dụng theo Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong lĩnh vực thử nghiệm điện và điện tử (ASEAN EE MRA).

Kiểm tra sản phẩm đang triển khai chương trình mở rộng sự thừa nhận của khu vực và quốc tế cho các lĩnh vực thử nghiệm khác.

Các lĩnh vực thử nghiệm chính bao gồm:

Cơ khí và không phá hủy (NDT)
Hàng tiêu dùng
Đồ gỗ gia dụng
Vật liệu xây dựng
Điện & điện tử
Tương thích điện từ (EMC)
Hóa chất
Môi trường
Dầu khí
Thực phẩm
Vi sinh – sinh vật biến đổi gen (GMO)
Thử nghiệm xác định hàm lượng vàng