Thực phẩm

Năng lực kỹ thuật

Thử nghiệm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thành phần dinh dưỡng, nông sản và thức ăn chăn nuôi.
Xác định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm như: dư lượng thuốc thú y, hàm lượng kim loại nặng, dư lượng hormon, chất nhiễm bẩn, độc tố vi nấm và thành phần phụ gia thực phẩm.

Phương pháp thử nghiệm

TCVN, AOAC, CODEX, USFDA, USDA, ISO, EU Directives,…

Thực phẩm

Thực phẩm

Thiết bị chính

Máy quang phổ tử ngoại – khả kiến UV-Vis
Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS
Máy đo huỳnh quang
Máy sắc ký khí (GC)
Máy sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC-MS)

Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
Máy sắc khí ghép nối khối phổ hai lần (LC/MS-MS)
Máy phân tích acid amin.
Thiết bị phân tích đạm, béo tự động
Hệ thống phân tích xơ