Vi sinh – GMO

Năng lực kỹ thuật chính

Phân tích vi sinh trong thực phẩm, nông sản, mỹ phẩm, nước, thức ăn chăn nuôi, đồ uống, phân vi sinh, chế phẩm sinh học và các sản phẩm tiêu dùng khác
Phân tích định tính và định lượng sinh vật biến đổi gen (GMO) có trong các loại sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật, các loại
hạt giống, các loại thức ăn dành cho gia súc…

Vi sinh - GMO

Vi sinh – GMO

Phương pháp thử nghiệm

TCVN, APHA, USFDA, BS, ISO, GS, AOAC,…

Thiết bị chính

Các thiết bị vi sinh như tủ cấy vô trùng, nồi hấp, tủ ấm, kính hiển vi, tủ đông sâu…
Các thiết bị để thử nghiệm thực phẩm biến đổi gen như PCR Real Time, máy ly tâm lạnh,
máy điện di ngang, thiết bị nhân gen, tủ lắc ổn nhiệt…